Käyttöehdot

Käyttöehdot

MyXline-palvelun käyttöehdot

Palvelu käytön edellytyksenä on näiden Ehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä Ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelua käyttäviin, mukaan lukien sinuun.

Käyttäjätili

Luodessasi käyttäjätilin Palveluun sinun tulee antaa meille paikkansa pitävät, täydelliset ja ajantasaiset tiedot. Mikäli luovuttamasi tiedot eivät täytä näitä vaatimuksia, tämä katsotaan näiden Ehtojen rikkomiseksi, joka voi johtaa käyttäjätilisi sulkemiseen Palvelussa MyXline.

Sinä olet yksin vastuussa käyttäjätilisi toimista Palvelussa sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Sinä olet vastuussa laitteesi ja niiden tietojesi (kuten käyttäjätunnus ja salasana) suojaamisesta, joilla käytät Palvelua tai joilla kirjaudut Palveluun tai joita hyödyntämällä voit käyttää Palvelua tai tunnistautua Palvelussa tai kolmannen osapuolen tarjoamassa palvelussa. Sinulla ei ole oikeutta luoda useita käyttäjätilejä tai käyttäjätiliä muille kuin itsellesi.

Sitoudut siihen, että et luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustasi, salasanaasi tai muita Palveluun kirjautumiseen tai tunnistautumiseen käytettäviä käyttäjätietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi, mikäli tietoosi tulee tietoturvarikkomus tai jos epäilet jonkun käyttävän käyttäjätiliäsi oikeudetta.

Palvelu

Huomaathan, että Palvelun käyttöön liittyy tiedonsiirtokustannuksia kuten puhelinoperaattori- ja mobiiliverkkomaksuja.

Meillä on milloin tahansa oikeus muuttaa, muokata ja päivittää Palvelua tai mitä tahansa osaa Palvelusta. Pyrimme kohtuullisin keinoin tiedottamaan sinulle etukäteen olennaisista muutoksista Palveluun, jotka voisivat vaikuttaa Palvelun käyttöä haittaavasti.

Sinulla ei ole oikeutta tehdä Palvelun taustajärjestelmiin liittyviä automatisoituja kyselyitä.

Immateriaalioikeudet

Sinulla ei ole oikeutta purkaa, murtaa tai muuten selvittää Palvelun suunnittelua, toimintalogiikkaa, rakennetta tai toiminnallisuuksia (mukaan lukien algoritmit ja lähdekoodi) tai jakaa Palvelua edelleen.

Antamalla meille palautetta Palveluun mahdollisesti liittyvistä virheistä, ongelmista tai muista vastaavista tai Palvelun kehittämisideoista siirrät meille kaikki oikeudet kyseiseen palautteeseen kuten esimerkiksi oikeuden käyttää antamaasi palautetta meidän parhaaksi katsomalla tavalla.

Irtisanominen

Meillä on oikeus ilman ennakkovaroitusta tai mitään vastuuta irtisanoa välittömin vaikutuksin nämä Ehdot ja käyttäjätilisi, estää pääsy Palveluun tai rajoittaa Palvelun käyttöä sinun osaltasi milloin tahansa esimerkiksi, jos rikot Ehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä sinun oikeutesi käyttää Palvelua päättyy välittömästi. Jos haluat poistaa käyttäjäprofiilisi ja lopettaa Palvelun käytön, voit tehdä sen pyytämällä käyttäjätilin poistoa MyXlinelta tai lopettamalla Palvelun käytön

Vastuuvapaus

Sinä käytät Palvelua täysin omalla vastuullasi. Palvelu on tarjottu sinulle sellaisena kuin se on. Palvelu tarjotaan sinulle ilman mitään takuita, kuten esimerkiksi takuuta Palvelun sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelun toiminnallisuudesta.

MyXline Oy ja sen lisenssinantajat eivät takaa tai vastaa siitä, että a) Palvelu toimisi katkotta, turvallisesti tai olisi saatavilla ajankohdasta ja sijainnista riippumatta; b) että Palvelun mahdolliset viat tai virheet korjattaisiin; c) että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista; tai d) että Palvelun käytön lopputulos vastaisi toiveitasi.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja voi saattaa näitä Ehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Vaikka emme välittömästi ryhtyisi mihinkään toimiin Ehtojen rikkomisen johdosta, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme. Mikäli jotain Ehtojen määräystä ei pidettäisi pätevänä tai täytäntöönpanokelpoisena, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin Ehtojen määräysten voimassaoloon. Nämä Ehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelua koskevan sopimuksen ja kumoavat kaikki osapuolten välillä mahdollisesti ennen sopimuksen voimaantuloa tehdyt aiemmat Palvelua koskevat sopimukset.

Meillä on oikeus siirtää nämä Ehdot ja/tai niihin liittyvät oikeudet tai velvollisuudet konserniyhtiöllemme tai kolmannelle osapuolelle ilman velvollisuutta ilmoittaa tästä ennakkoon.

Muutokset

Palvelun käyttämistä jatkamalla hyväksyt myös tarkistetut ja muutetut Ehdot. Jos et hyväksy uusia Ehtoja, ole hyvä ja lopeta Palvelun käyttäminen.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä Ehdoista, otathan meihin yhteyttä. Lähetä kysymyksesi kirjallisesti: info@myxline.fi

1 Soveltaminen

1.1 Kaikki My MyXline Oy (myöhemmin MyXline) tarjoamat ja heidän partnereidensa tarjoamat -kuljetukset suoritetaan näiden toimitusehtojen mukaisesti. Näitä toimitusehtoja sovelletaan riippumatta siitä, suorittaako kuljetuksen MyXline itse vai joku sen alihankkijoista.

1.2 Ellei näistä toimitusehdoista, MyXlinen toimittamista kirjallisista palvelukohtaisista erityisehdoista tai asiakkaan ja MyXlinen välisessä kirjallisesta sopimuksesta muuta johdu, sovelletaan kuljetuksiin Pohjoismaisen speditööriliiton yleisiä ehtoja ja määräyksiä (PSYM2000).

1.3 Näitä ehtoja ei voi muuttaa, eikä niihin voi tehdä lisäyksiä tai poikkeuksia, muuten kuin kirjallisella sopimuksella MyXline kanssa. Kaikki muulla tavoin tehdyt muutokset, lisäykset ja poikkeukset ovat mitättömiä.

1.4 Mikäli teet kuljetussopimuksen kuluttajana, eivät nämä ehdot rajoita (eikä niiden tule ymmärtää rajoittavan) pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksiasi kuluttajana. Näistä oikeuksista ei voi luopua, eikä niitä voi rajoittaa sopimuksella.

1.5 Näitä yleisiä määräyksiä ja ehtoja sovelletaan lähetyksiin, jotka on lähetetty 1.6.2020 tai myöhemmin.

2 Palvelut

2.1 MyXline järjestää ja toteuttaa lähetysten kuljetuspalveluita.

2.2 Lähettäjän tai vastaanottajan kanssa tehdyn kirjallisen tai suullisen sopimuksen mukaisesti paketteja voidaan toimittaa myös sovittuun paikkaan, tai niitä voidaan noutaa sovitusta paikasta, ilman lähettäjän tai vastaanottajan läsnäoloa. Tällöin lähetys katsotaan hyväksytysti toimitetuksi, ja MyXline:n vastuu päättyneeksi kun se on jätetty sovittuun paikkaan. Noudettaessa lähetystä sovitusta paikasta, katsotaan lähetys vastaanotetuksi ja MyXline:n vastuu alkaa vasta, kun lähetys on onnistuneesti noudettu.

2.3 MyXline voi toimittaa lähetyksen kenelle tahansa kohdeosoitteessa olevalle henkilölle. Paketin vastaanottavan henkilön vastuulla on toimittaa lähetys mahdolliselle nimetylle vastaanottajalle.

2.4 Mikäli kohdeosoitteessa ei tavata ketään, MyXline voi toimittaa paketin R-Kioskille, kuljetusliikkeen jakelukeskukseen tai alihankkijan ylläpitämään noutopisteeseen. Vastaanottajalle toimitetaan tästä saapumisilmoitus. 2 työpäivän jälkeen MyXline palauttaa lähetyksen lähettäjälle.

2.5 Lähetyksen palauttaminen, uudelleenjakelu tai uudelleenohjaus voi aiheuttaa lähettäjälle lisäkustannuksia.

2.6 MyXline ei toimita lähetyksiä postilokero-osoitteisiin.

2.7 MyXline ei toimita lähetyksiä jälkivaatimuksella.

3 Lähetysten sisältö ja pakkaaminen

3.1 Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että paketti on riittävästi ja huolellisesti pakattu ja että tarvittavat osoitekortit on kiinnitetty lähetykseen tukevasti. Mikäli pakkausmateriaalia käytetään uudestaan, on kaikki vanhat osoitekortit poistettava tai peitettävä huolellisesti ennen lähettämistä. Lähetyksiä pakattaessa on huomioitava, että mikäli useampi yhteen teipattu tai -sidottu paketti lähetetään yhdellä osoitekortilla ja osat irtoavat toisistaan kuljetuksessa, ei MyXline korvaa vahinkoa. Tämän tyyppisten lähetysten osalta MyXline:n vastuu rajoittuu siihen paketin osaan, johon osoitekortti oli kiinnitetty. MyXline ei tarkista pakkauksen riittävyyttä, eikä korvaa kuljetusvahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan tahallisesta tai huolimattomasta toimesta tai laiminlyönnistä koskien yksittäisen lähetyksen pakkausta.

3.2 Paketit on pakattava niin, että ne kestävät käsittelyn tarvittaessa myös automatisoidussa lajittelujärjestelmässä, joka ei voi huomioida pakkausmerkintöjä. (Mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nuolet, ”käsiteltävä varoen” tai ”särkyvää”).

3.3 Herkästi särkyvät tai teknisiä tai elektronisia laitteita sisältävät lähetykset on pakattava erityisen huolellisesti. Lähettäjän on varmistettava, että pakettien sisällä olevat tuotteet eivät pääse liikkumaan eivätkä koskettamaan tai painamaan toisiaan tai lähetyksen ulkopintaa. Kaikki tyhjä tila paketin sisällä on täytettävä sopivalla, ja tarkoitukseen tehdyllä täytemateriaalilla, joka suojaa lähetystä ulkoisilta iskuilta. Nesteitä sisältävissä lähetyksissä on varmistettava, ettei nestettä pääse vuotamaan pakkauksesta. Tästä huolimatta on pakkauksessa oltava mahdollisen vuodon varalta imukykyistä täytemateriaalia estämässä vuotavan nesteen leviämistä.

3.4 MyXline ei toimita lähetyksiä, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista:

 • Vaaralliset aineet
 • Luokka 1: Räjähteet
 • Luokka 2: Kaasut
 • Luokka 3: Palavat nesteet
 • Luokka 4.1 / 4.2 / 4.3 : Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet
 • Luokka 5.1 / 5.2 : Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit
 • Luokka 6.1 / 6.2 : Myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet
 • Luokka 7: Radioaktiiviset aineet
 • Luokka 8: Syövyttävät aineet
 • Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet
 • Kuolleet tai elävät eläimet.
 • Ihmisjäänteet.
 • Tuliaseet tai tuliaseiden osat.
 • Tuotteet, joiden hallussapito on kielletty lähtö-, kohde- tai kauttakulkumaassa.
 • Pilaantuvat tuotteet.
 • Käteinen raha tai rahaan verrattavat arvopaperit.
 • Tuotteet, joiden tuonti- tai vienti lähtö- kohde- tai kauttakulkumaahan on kielletty.
 • Tupakkatuotteet, alkoholi ja alkoholijuomat.
 • TIR- tai ATA carnet lähetykset.
 • Väliaikaiseen vientiin EU:n ulkopuolelle tarkoitetut tuotteet.


3.5 MyXline voi kieltäytyä kuljetuksesta, tai keskeyttää kuljetuksen, jos on syytä epäillä, että lähetys sisältää kohdassa 3.4 kuvattuja tuotteita.

3.6 Asiakas on korvausvelvollinen mistä tahansa suorasta tai epäsuorasta MyXlinelle, sen alihankkijalle tai muille asiakkaille aiheutuvasta vahingosta, joka aiheutuu kohdassa lähetyksen 3.4 kuvatusta sisällöstä tai kohtien 3.1-3.3 mukaisesti puutteellisesta pakkauksesta.

3.7 MyXline ei ole velvollinen tarkistamaan sisältävätkö lähetykset kohdassa 3.4 kuvattuja tuotteita tai onko pakkaus kohtien 3.1-3.3 mukainen.

4 Maksu

4.1 Palveluiden hinnat määräytyvät MyXlinen kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaan ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu.

4.2 Lähetykset maksetaan luottokortilla etukäteen. Mikäli asiakasta laskutetaan, on laskujen eräpäivä neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorkoa 11,5 % vuodessa (laskettuna kalenteripäivien mukaisesti). Jos MyXlinen on muistutettava laskun maksamisesta, peritään maksumuistutusmaksu 10 EUR (alv. 0%) per maksumuistutus.

4.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta vähentää MyXlinen laskusta mahdollisia riidattomia tai riitautettuja saamisiaan MyXlinelta.

5 Panttioikeus

5.1 MyXlinella on panttioikeus kaikkiin asiakkaan lähettämiin tuotteisiin, koskien asiakkaan kaikkia velkoja MyXlinea kohtaan.

5.2 Mikäli asiakas ei maksa mainittuja velkojaan, on MyXlinella oikeus myydä kohdassa 5.1 mainittuja tuotteita soveltuvien myyntikanavien kautta velkojen kattamiseksi. Mikäli mahdollista, on MyXlinen ilmoitettava asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, toimenpiteistä, joihin se suunnittelee ryhtyvänsä tavaran myymiseksi.

6 Reklamaatiot

6.1 Kaikki reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti suoraan MyXlinelle.

6.2 Mikäli lähetyksessä on näkyvä vaurio tai väheneminen, on vastaanottajan huomautettava asiasta toimituksen yhteydessä kuljettajalle, tai muulle MyXlinen edustajalle, ja asiakkaan toimitettava kirjallinen reklamaatio yhden työpäivän kuluessa vastaanottamisesta MyXlinelle.

6.3 Mikäli lähetyksessä on vaurio tai väheneminen, joka ei näy ulospäin on asiakkaan toimitettava kirjallinen reklamaatio MyXlinelle yhden työpäivän kuluessa toimitusajankohdasta.

6.4 Katoamis- tai viivästymistapauksissa reklamaatio on tehtävä 1 päivän kuluessa paketin lähettämisestä tai 2 päivän kuluessa mahdollisesta arvioidusta toimitusajankohdasta. Viivästyneiden pakettien osalta reklamaatio on tehtävä kuitenkin viimeistään 2 päivän kuluessa paketin toimitusajankodasta.

6.5 Mikäli reklamaatiota ei tehdä 6.1-6.4 mukaisesti, ei reklamaatio ole pätevä ja asiakas ja/tai vastaanottaja menettää oikeutensa korvaukseen.

6.6 Vastaanottajan on saatettava vaurioitunut tai puutteellinen lähetys alkuperäispakkauksessaan MyXlinen noudettavaksi ja tarkastettavaksi toimitusosoitteessa. Jos tämä ei ole mahdollista, menettää asiakas ja/tai vastaanottaja oikeutensa korvaukseen. MyXlinella on myös oikeus pyytää valokuvia vauriosta.

6.7 Jos joku muu osapuoli kuin MyXline kuljettaa vaurioitunutta tai puutteellista lähetystä ennen kuin se saatetaan kohdan 6.6 mukaisesti MyXlinen tarkastettavaksi, menettää asiakas ja/tai vastaanottaja oikeutensa korvaukseen.

7 Kanneajat

7.1 Kanne MyXlinea vastaan on, kanneoikeuden menettämisen uhalla, nostettava yhden (1) vuoden kuluessa. Aika lasketaan:

- Vaurio tai vähenemistapauksissa toimituspäivästä (ks. 2.2-2.3) tai siitä päivästä, kun MyXline toimitti kohdan 2.4 mukaisesti vastaanottajalle ilmoituksen epäonnistuneesta jakeluyrityksestä tai toimituksesta noutopisteeseen (aikaisin ajankohta on pätevä).

- Muissa tapauksissa (kuten katoaminen, viivästys tms.) ajankohdasta, jolloin viivästyminen, katoaminen tai vahinko todettiin, tai olisi aikaisintaan ollut mahdollista todeta (aikaisin ajankohta on pätevä).


8 Vastuurajoitus

8.1 MyXline on vastuussa lähetyksistä siitä hetkestä, kun MyXlinen valtuuttama kuljettaja vastaanottaa ne (kuittausta vastaan) siihen hetkeen kun lähetys on toimitettu (ks. 2.2-2.3) tai siihen hetkeen, kun MyXline lain tai kohdan 3.5 mukaisesti keskeyttää kuljetuksen. MyXlinen vastuu loppuu kuitenkin aina viimeistään 2 päivän kuluessa siitä, kun MyXline ilmoittaa vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta joko sähköisesti apin kautta tai suullisesti.

8.2 Jos lähettäjä tai vastaanottaja osallistuu lastaamiseen tai purkamiseen, alkaa MyXlinen vastuu lastaamisen loputtua ja päättyy purkamisen alkaessa.

8.3 MyXline korvaa lähetyksen katoamisen tai vahingoittumisen PSYM2000 ehtojen mukaisesti. PSYM2000 määrää muun muassa että MyXlinen vastuu lähetyksestä on maksimissaan 8.33 SDR per kg,.

8.4 MyXline ei ole vastuussa mistään vahingoittumisesta, katoamisesta tai viivästyksestä, joka koskee lähetystä, jonka pakkaus ei ole kohtien 3.1-3.3 mukainen tai, jonka lähettäminen on kielletty perustuen kohdassa 3.4 kuvattuun sisältöön. MyXline ei myöskään korvaa katoamista, viivästymistä tai vahingoittumista joka aiheutuu lähettäjän tai vastaanottajan laiminlyönnistä, johon MyXline ei ole voinut vaikuttaa.

8.5 Viivästymistapauksessa MyXlinen vastuu rajoittuu aina maksimissaan viivästyneen kuljetusyksikön rahtihintaan.

8.6 MyXline ei korvaa vahingoittumista, joka aiheutuu lämpötilavaihteluille herkälle tuotteelle, joka vahingoittuu, heikkenee laadultaan tai pilaantuu lämpötilanvaihtelujen seurauksena.

8.7 MyXline ei ole vastuussa mistään epäsuorasta vahingosta, liiketappioista, tulonmenetyksistä tai muista tappioista. MyXline ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten työtaisteluista, lakoista, sodasta, luonnononnettomuudesta tms.

8.13 Tuotteet arvostetaan seuraavan mukaisesti:

- Uudet tuotteet jälleenhankintahinnan mukaan (pois lukien arvonlisävero).

- Käytetyt tuotteet jälleenhankintahinnan (pois lukien arvonlisävero) tai senhetkisen jälleenmyyntiarvon mukaan (pienempi arvo on pätevä).


9 Lainsäädäntö ja oikeuspaikka

9.1 Kaikkiin MyXlinen kanssa tehtyihin sopimuksiin tai näihin toimitusehtoihin liittyviin riitatapauksiin sovelletaan Suomen lakia.

9.2 Riitatapaukset, jotka koskevat yli 30 000 euron määrää on ratkaistava välimiesmenettelyssä, sen mukaan mitä PSYM2000 ehtojen §31 määrää. Riidoissa, jotka koskevat alle 30 000 euron määrää, tai joita ei muuten PSYM2000 ehtojen §31 mukaisesti tule saattaa välimiesmenettelyyn, on oikeuspaikka Mikkelin käräjäoikeus.

9.3 Jonkin näissä toimitusehdoissa mainitun ehdon täytäntöönpanokelvottomuus tai pätemättömyys ei vaikuta ehtojen soveltamiseen muilta osin.

Palvelun käytön edellytyksenä on näiden Ehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä My MyXline Oy:n (myöhemmin MyXline) tarjoamat Ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelua käyttäviin, mukaan lukien sinuun.

Kun vahvistat ottavasi kuljetustoimeksiannon, on sinun toimitettava lähetys perille sovelluksessa ilmoitetussa määräajassa.

 1. MyXline pidättää itsellään oikeuden olla maksamatta sovittua lähetyksen kuljetusmaksua Kuljettajalle, mikäli maksimitoimitusaika ylitetään. Ilmoita MyXlinelle välittömästi sekä Vastaanottajalle mahdollisista viiveistä. Oletamme kuitenkin, että olet tietoinen vahvistaessasi toimeksiannon, että sinulla on riittävästi aikaa hoitaa paketti määränpäähän sovelluksessa ilmoitetussa määräajassa. Joskus voi kuitenkin tulla aikatauluongelmia kuljetuksen kanssa, jotka ovat itsestä riippumattomia tai ns. Force Majoure esteitä.

 2. Mikäli paketti katoaa matkalla, pidättää MyXline oikeuden olla maksamatta sovittua kuljetusmaksua
 3. Kuskin on huolehdittava, että hänellä on lähetyksen kuljettamiseen vaadittavat luvat.
 4. MyXlinellä on oikeus viedä asia eteenpäin viranomaisille, mikäli on epäilystä törkeästä huolimattomuudesta tai epärehellisyydestä.
 5. Paketin katoaminen tai myöhästyminen antaa MyXlinelle oikeuden lopettaa kuljettajajäsenyys MyXline -applikaatiossa välittömästi.
 6. MyXline pidättää myös oikeuden ylimääräisten kustannusten perimiseen kuljettajalta, jotka aiheutuvat kuljettajan sopimusehtojen rikkomisesta.
 7. MyXline ja asiakas ovat sopineet, että asiakas, ja täten käytännössä laskutuspalvelu, VOI matkalaskua vastaan maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti osana kokonaiskorvausta, joka sisältää palveluiden tarjoamisesta aiheutuneiden matkakustannusten korvaukset Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset voidaan maksaa kilometrikorvauksena ja päivärahana osana kokonaiskorvausta. Matkakustannusten korvaukset vähentävät kokonaiskorvauksen veronalaista osaa siten, että kokonaiskorvaus pysyy samana.

Tarkista ennen kuljetustoimeksiannon vastaanottamista, että kuljetustoimeksiannossa olevat paketin noutopaikka sekä määränpääpaikka löytyvät Google Maps -karttaohjelmasta. On tärkeää, että paketin kuljettajana tiedät tarkat osoitteet. Mikäli osoitteita ei löydy Google Mapsista, älä ota toimeksiantoa.

MyXline hyödyntää MyXline-sovelluksessa Google Maps -karttaohjelmaa osoitteistona. Tarkista kirjoittamiesi osoitteiden oikeinkirjoitus, mikäli osoitteita ei löydy karttaohjelmasta.

Tarkista Google Maps -ohjelmasta kuljetustoimeksiannon reitti etukäteen, jotta voit laskea ylimääräisen matkan osuuden suhteessa alkuperäiseen matkasuunnitelmaasi.

Palkkiomme perustuu keskimääräisesti kuljettajan ylimääräisen ajan käyttämiseen sekä ylimääräisten kilometrien korvaamiseen paketin perille viemiseen suhteessa alkuperäiseen matkasuunnitelmaasi. Lisäksi palkkion suuruus perustuu siihen, että kuljetus on perillä viimeistään 12 tunnissa kuljettajan vahvistettua lähetystilauksen. MyXline tarjoaa kiinteitä palkkioita toimeksiannoista, jotka maksetaan aina kevytyrittäjäpalveluiden kautta, sinä itse päätät, haluatko tarjoamaamme kiinteään palkkioon vahvistaa toimeksiantoa itsellesi suhteessa omaan arviointiisi ylimääräisestä vaivasta.

MyXline maksaa yrityksille ja kevytyrittäjille ainoastaan sovitun summan, joka on ilmoitettu www.myxline.fi ja MyXline - applikaatiossa. Palkkio sisältää kustannukset, joita voi syntyä esim. parkkimaksusta tai ylimääräisestä bussi-, lähijuna- tai metrolipusta. MyXline ei korvaa erikseen kuluja palkkion päälle, vaan kuljettajan on itse maksettava kulut. Voit hakea kevytyrittäjäpalvelulta kulukorvausta. Mikäli kevytyrittäjäpalvelu hyväksyy kulut ehtojensa mukaisesti, vähennetään ne palkanmaksun yhteydessä palkanmaksun perusteena olevasta summasta. Kulukorvauksen jälkeen kevytyrittäjäpalvelu laskee sinulle palkan jäljelle jäävästä summasta.

MyXline ilmoittaa laskutuksen kannalta olennaiset tiedot kevytyrittäjäpalvelulle. Tiedot sisältävät mm. toimeksiannon lähtö- ja toimituspaikat, nimesi, kevytyrittäjätunnuksesi sekä My Xlinen antaman lähetystunnuksen sekä palkkion suuruuden.

R-kioskeja tai muita säilytyspalveluita tarjoavia yrityksiä käytetään MyXline -palvelussa. Mikäli määränpää on ilmoitettu olevan jokin R-kioski ja sen R-Säilytyspalvelu, on sinun maksettava n. 3 euron suuruinen R-Kioskin säilytysmaksu. Jätät paketin sovittuun R-Kioskiin, annat Vastaanottajan nimen ja matkapuhelinnumeron R-Kioskin henkilökunnalle, jonka jälkeen he lähettävät tiedon paketista tekstiviestitse Vastaanottajalle. Vastaanottaja hakee paketin ja sen jälkeen lähettää sinulle vastaanottokoodin, jonka lähetät My MyXline Oy:lle - tällöin kuljetuksesi on tehty ja laitetaan maksuun.

MYÖSKIN TÄMÄ KULU SISÄLTYY PALKKIOOMME, EMME KORVAA PAKETTISÄILYTYKSESTÄ AIHEUTUVIA KULUJA ERIKSEEN.

MyXline pyrkii käyttämään sekä markkinoimaan lähettäjille R-Kioskin kaltaisia säilytyspalveluja, jotta pakettien kuljettaminen olisi mahdollisimman vaivatonta myös sinulle. Käyttämällä edellä mainittuja säilytyspalveluita, on kuljettajan ajankäyttö ja ylimääräiset matkakustannukset keskimääräisesti pienemmät kuin kuljettamalla paketti Vastaanottajan osoitteeseen asti. Siksi koemme, että säilytyskustannus on edullisempi sinulle, toimeksiannon tekijänä. Aikaa ja kilometrejä säästyy kuljettamalla paketti R-kioskeille, jotka ovat yleisesti keskeisillä paikoilla.

Mikäli sinulle tulee matkan varrella ongelmia, ole yhteydessä numeroon 010 200 5000

Sinulla ei ole oikeutta sallia toisen henkilön käyttää Palveluamme puolestasi, kuljettaminen on siis henkilökohtaisella vastuullasi.