Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot

Tietosuojakäytännöt on määritelty MyXline Oy:n Tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät app.myxline.fi/yleiset . Olemme luoneet selosteet eri sidosryhmille – Partnerit omalla tietosuojaselosteellaan ja Asiakkaat omalla tietosuojaselosteellaan.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Osan tiedoista saamme automaattisesti Palvelun käytöstä. Palvelu voi myös kerätä ja käyttää joitain tietoja automaattisesti kuten Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot, käyttämäsi laitteen tiedot, jotka saamme, kun rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluun tai käyttäessäsi Palvelua, kuten laitteesi yksilöllinen laite ID, laitteesi yksilöllinen IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi verkkoselaintyyppi sekä tieto siitä, miten käytät Palvelua (“Automaattisesti kerätty tieto”).

Keräämme myös tietoja käynneistäsi internetsivuillamme evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymejä tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjämme käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän.

Onko kolmansilla osapuolilla mahdollisuus nähdä tai saada käyttöön Palvelun keräämiä tietoja?

Kyllä. Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

  • - sovellettavan lainsäädännön perusteella, esimerkiksi tuomioistuimen tai muiden viranomaisten niin vaatiessa;
  • - mikäli meillä on perusteltu syy olettaa, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, petoksen selvittämiseksi tai vastatessamme viranomaisten pyyntöihin;
Siirretäänkö tietoja EU/ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsitellään lähtökohtaisesti Euroopan unionin alueella. Osaa Automaattisesti kerätystä tiedosta voidaan käsitellä Yhdysvalloissa. MyXline sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä siirtäessään tietojasi Yhdysvaltoihin tai muualle Euroopan unionin ulkopuolelle.

Mistä voin kieltäytyä niin halutessani?

Voit estää tietojen keräämisen Palvelussa yksinkertaisesti poistamalla Palvelun.

Tietojen säilyttäminen ja tietojesi hallinta

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin käytät Palvelua ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen. Säilytämme Automaattisesti kerättyjä tietoja 24 kuukautta, ja tämän jälkeen voimme säilyttää niitä kokoomatietoina. Mikäli haluat, että poistamme henkilötietosi soveltuvan lain mahdollisesti sallimalla tavalla, ota meihin yhteyttä ja vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa. Huomaathan, että kaikki tai osa tiedoista voi olla edellytyksenä Palvelun toiminnalle.

Turvallisuus

Suhtaudumme vakavasti tietojesi suojaamiseen. Käytämme fyysisiä, sähköisiä ja prosesseihin liittyviä tietoturvatoimenpiteitä suojataksemme keräämiämme ja käyttämiämme tietoja. Esimerkiksi rajoitamme oikeuden käsitellä tietoja ainoastaan valtuutetuille työntekijöillemme tai alihankkijoillemme, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa käyttääkseen tai kehittääkseen Palvelua. Huomaathan, että vaikka me pyrimme tarjoamaan riittävän tietoturvan käsittelemillemme ja säilyttämillemme tiedoille, mikään suojausmekanismi ei estä kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

Maksuehdot

Maksupalvelutarjoaja Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 718 1830 www.paytrail.com

1 Rekisterinpitäjä
  • Myxline Oy
  • Y-Tunnus: 2285641-6
  • Kattilamäenkatu 9
  • 50160 Mikkeli

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, maksutiedot, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, maksutiedot, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjän ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjän luovuttaa yksit-täistapauksessa rekisteröidyn tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekis-terinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoi-mainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekis-terinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvalli-sesta henkilötodistuksesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekis-terissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää pois-tamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämi-selle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille

13 Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 29.06.2020.

1 Rekisterinpitäjä
  • Myxline Oy
  • Y-Tunnus: 2285641-6
  • Kattilamäenkatu 9
  • 50160 Mikkeli

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on kumppanirekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän kumppaneiden henkilötietoja, joita ovat nimi, yri-tyksen tiedot, yhteystiedot, kuljettajatiedot, paikkatieto kuljetuksen aikana sekä muut mah-dollisesti tarvittavat tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjän ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjän luovuttaa yksit-täistapauksessa rekisteröidyn tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekis-terinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoi-mainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekis-terinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekis-terissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää pois-tamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja niin kauan kuin sopimukseen ja lakisääteisiin vaatimuksiin liittyen on tarpeellista. Käsittelyajan päätytty tiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaa-mispäätöstä tiedoille.

13 Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 29.06.2020.